Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp Phần mềm Hộ tịch - tSFC: Tạo tiêu đề Thay đổi cải chính theo tiêu chuẩn mới

Nâng cấp chức năng tự động tạo tiêu đề cho các nội dung Thay đổi cải chính khai sinh.

Rút gọn các tiêu đề theo yêu cầu của thực tế

vd:

+ Từ:

"Cải chính họ tên và chữ đệm, cải chính ngày sinh, bổ sung quốc tịch, cải chính họ và tên của cha, cải chính năm sinh của cha và bổ sung quốc tịch của cha".

+ Thành:

"Cải chính họ tên, chữ đệm, ngày sinh, bổ sung quốc tịch của con, cải chính họ tên, năm sinh và bổ sung quốc tịch của cha".

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]