Thông tin nâng cấp, triển khai phần mềm

Triển khai hệ thống trang thông tin điện tử cho 11 xã/thị trấn huyện Phú Ninh

Ngày 07/12/2017, TAVICO đã thiết kế và hoinghitaphuantriển khai xong 11 website cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Mời xem hình ảnh: Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý thông tin điện tử các xã

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]